Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 10 december 2018

Attefallsregler

Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen och invänta ett startbesked.

Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan och invänta ett startbesked om du ska utföra en attefallsåtgärd. Reglerna för attefallsåtgärdena gäller endast för en- eller tvåbostadshus.

Åtgärdena får inte utföras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om ett bygglov.

Bygglovsbefrielsen gäller inte inom ett område med särskilt värdefulla byggnader. Inom försvarets intresseområde för skjutfält gäller bara delar av bygglovsbefrielsen.

Om byggnadsarbetena påbörjas innan du gjort en anmälan eller innan du fått ett startbesked kan det bli aktuellt med en sanktionsavgift.

Nedanstående åtgärder får utföras efter att en anmälan lämnats in och startbesked meddelats.

Attefallshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov uppföra en eller flera komplementbyggnader eller komplementbostadshus. De får ha en sammanlagd byggnadsarea om 25 m² och en nockhöjd om högst 4,0 meter.

Tillbyggnad max 15 kvadratmeter

Tillbyggnaden får inte vara större än 15 m² bruttoarea (ett andra våningsplan räknas även in) och den får inte gå över bostadshusets taknock. Högst en tillbyggnad tillåts. 

Inreda ytterligare en bostad

Ytterligare en bostad kan inredas i ett enbostadshus utan bygglov. Det gäller inte för ett komplementbostadshus.

Takkupor

Nedanstående kan utföras utan bygglov men kan kräva anmälan:

  • Bygga två takkupor på hus som saknar takkupa
  • Bygga en takkupa på hus med en befintlig takkupa

Om konstruktionens bärande delar berörs måste du göra en anmälan.

Övriga tillstånd

Ligger din fastighet inom ett område där det krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna, så måste du ansöka om det. Om du är osäker, kontakta plan- och byggenheten.

Tillstånd krävs för enskilt VA eller ändring av enskilt VA. Detta handläggs av Norrhälsinge miljökontor.

Uppdaterad: 2018-03-26

Sidansvarig: Mikael Nilsson, byggnadsinspektör

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner