Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Detaljplan för Mellanfjärden 10:1 m.fl.

Plan- och byggenheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott i Nordanstigs kommun utarbetat ett förslag till detaljplan för fastigheten Mellanfjärden 10:1 med flera.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för en utökad camping, övernattningsbostäder och ny servicebyggnad.

Planförslaget har tidigare varit föremål för samråd under maj 2016. Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa och ändringar efter samrådet finns redogjorda för i samrådsredogörelsen. Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Granskningshandlingar

Granskningstid till och med 6 februari

Planförslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats. Planhandlingarna finns även utställda för granskning i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 till och med den 6 februari 2017.

Vill du lämna synpunkter - gör det senast 6 februari 2017

Den som önskar lämna synpunkter på detaljplanen framför dessa skriftligen till:

Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö

eller

kommun@nordanstig.se

Den som inte senast under granskningstiden 2017-01-16 till 2017-02-06 har lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Märk dina synpunkter med diarienumret; 2015-000323.

Vill du veta mera kan du kontakta

Ola Tollin, 0652-362 47

Uppdaterad: 2017-01-26

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter

tf. stadsarkitekt

Ola Tollin

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner