Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Vad är ett planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan. Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov.

Så här tas beslut om planbesked

Planbeskedet kan antingen bli positivt eller negativt – det vill säga ange om kommunen har för avsikt att bedriva en vidare prövning i en detaljplaneprocess eller inte.

När kommunen mottagit en komplett ansökan om planbesked skickas en bekräftelse till avsändaren. Därefter gör en tjänsteman en bedömning om det är möjligt och lämpligt att genomföra förfrågan. Denna bedömning utmynnar i ett tjänsteyttrande med förslag till beslut till Kommunstyrelsen.

Kommunen ska inom 4 månader efter det att en skriftlig och fullständig ansökan inkommit, förutom meddela ett positivt eller negativt planbesked även ge en ungefärlig tidsangivelse för när planarbetet beräknas kunna påbörjas. Beskedet lämnas skriftligt och med motivering till beslut.

När Kommunstyrelsens protokoll med beslut om planbesked har justerats meddelas den sökande om utgången av beslutet.

Beslutet kan inte överklagas och ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.

Så här ansöker du om planbesked

För att ansöka om planbesked ska du skicka in blanketten Ansökan om planbesked

Ifylld blankett skickas antingen med post till:

Nordanstigs kommun
Box 56

829 21 Bergsjö

Eller med e-post till:

planochbygg@nordanstig.se

Ansökan ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet, omfattning, samt en skalenlig ritning över planområdet och förslaget.

Den som skriver under ansökan är betalningsansvarig för den avgift som tas ut för planbeskedet.

Vad kostar ett planbesked?

Den avgift som tas ut för handläggningen av ett planbesked är i enlighet med beslut i kommunstyrelsen och Sveriges Kommuner- och Landstings plan- och bygglovstaxa 2011. Avgiften baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB). För en medelstor åtgärd, vilken är den vanligaste kategorin av planer, blir avgiften cirka 10 000 - 15 000 kr.

Så här går det till när kommunen inleder en planläggning

I vilken ordning arbetet med detaljplaner ska påbörjas, anges enligt en prioriteringslista antagen av kommunstyrelsen. När handläggningen av ditt ärende inleds kontaktas du av en tjänsteman. Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett planavtal och ett startmöte. På detta möte informeras du om hur arbetet kommer att bedrivas och vem som har vilket ansvar.

Uppdaterad: 2018-03-12

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner