Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 19 juni 2018

Översiktsplanering

Tänk om Nordanstig

Vad är en översiktsplan

Den kommuntäckande översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner och övergripande program ge stöd för mer detaljerad planering. Den översiktliga planeringen utgör ett underlag som visar kommunens viljeinriktning, men den är inte juridiskt bindande.

Kommuntäckande översiktsplan

En aktuell översiktsplan över hela kommunens yta är något alla kommuner ska ha enligt plan- och bygglagen. Av kommunens översiktsplan framgår grunddragen i den tänkta användningen av mark och vatten, utveckling och bevarande av den redan byggda miljön samt hur riksintressena ska tillgodoses.

Fördjupning av översiktsplanen, tematiska tillägg och övergripande utredningar

En fördjupning av översiktsplanen eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för den del av kommunen där det behövs en mer detaljerad redovisning eller ställningstaganden till markanvändningen. Följande har antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Pågående översiktlig planering


En ny översiktsplan ska tas fram. Planarbetet påbörjades 2015.

Uppdaterad: 2016-12-16

Sidansvarig: Ola Tollin, tf. stadsarkitekt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

tf. stadsarkitekt

Ola Tollin

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner