Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Projektbeskrivning

Nordanstig - externa relationer

 • Finns det säkra belägg för att världens gång angår Sverige?
 • Hur påverkar vi vår omvärld?
 • Hur påverkar vår omvärld oss?
 • Hur kan vi delta i utvecklingen?
 • Hur kan utvecklingen dra nytta av oss?

Detta projekt har dessa frågor som utgångspunkt.

Internationella kontakter, högskolesamarbeten och forskningsinsatser är områden där vi skall stötta företag. Företagarföreningen i Nordanstig understryker behovet att underlätta och med goda exempel utöka kontaktytorna mellan å ena sidan Forskning och Utveckling vid våra närliggande högskolor och blivande universitet, å andra sidan med internationella kontakter. Vänortsutbyten, europeiska branschsamarbeten, Interreg-partnerskap är alla exempel på de större kontaktytor som genererar tillväxt. Företagarföreningen vill rent praktiskt pröva en metod för att nå internationellt samarbete för några av kommunens företag, bl a i samverkan med IRC Norrland.

Vid uppföljning och utvärdering av tidigare näringslivsutvecklingsprojekt framkom det att näringslivets enskilda företrädare har en liten efterfrågan på högskolekontakter, internationalisering och omvärldsorientering. I stället för att integrera dessa insatser i det pågående projektet har vi valt att satsa särskilt på dessa frågor. Det behövs mer av attitydpåverkan genom att visa på goda exempel; mer av marknadsföring och peppning för att fler av aktörerna i kommunen skall se tillväxt och vinning i externa kontakter. Vi ser också att vi med det geografiska läge vi har; med läns- och kommungräns till Sundsvall där ett universitet är på väg att tillskapas - har goda möjligheter att ta del av en tillväxtskapande utveckling - om vi aktivt deltar i denna.

Länsstyrelsen i Gävleborg anser detta projekts potential stor och har därför identifierat det som ett pilotprojekt i länet vad gäller metoder att öka måttet av externa relationer i tillväxtarbetet.

Projektets fokus

Ett bredare engagemang för internationaliseringen och EU-frågorna behövs för att stimulera till utveckling och tillväxt. Samverkan med högskolan i olika former är också en vital del av tillväxtarbete inom näringslivet såväl som inom den offentliga verksamheten.

En gemensam arena (Triple Helix /samverkan samhälle-näringsliv-universitet/) för kommunens och näringslivets internationella arbete, högskolesamverkan och forskningsinsatser skall dessutom ha till syfte att tydliggöra visioner samt dra upp riktlinjer för det fortsatta internationella arbetet.

Ett antal företag, föreningar, bolag och kommunala verksamheter verkar redan idag på den internationella arenan. Detta har bl. a lett till ökad insikt om hur andra löser sina problem och ser nya möjligheter. Denna pågående samverkan skall kartläggas och spridas till de aktörer som i dag inte är aktiva. Vi kommer att i större grad än tidigare samarbete med de stora företagen i området.

Projektet skall svara för informationen kring internationella frågor, samverkansprojekt och praktiskt påvisa kontaktskapande åtgärder. Genom ett lokalt baserat arbetssätt kan en förstärkt rådgivning stödja olika intressenters efterfrågan på projekt kopplat till transnationella program och medverkan i internationella partnerskap. Projektet ska här ha en rådgivande och stödjande funktion samt initiera till partnerskap.

Konkret stöd i form av seminarier om kulturskillnader inför transnationella kontakter skall ges av projektet. Tolkstöd vid möten är en annan konkret insats projektet kan göra. Hjälp och stöd i anbudsgivning vid offentlig upphandling och utbildning i dessa system kan också ingå i projektet. Inte minst diskussionen kring EMU-frågan lyfter detta perspektiv för den enskilde företagaren.

Högskolorna i området skall vara en av de plattformar som ger avstamp utanför den lokala arenan. Att projektet fokuserar högskola, forskning och internationalisering i ett sammanhang är således en strategisk väg att gå för att utveckla regionen.

Syfte

Projektet avser att stärka den lokala utvecklingen och den europeiska identiteten i kommunen genom informationsinsatser, rådgivning, erfarenhetsutbyte, attitydpåverkan och nätverksarbete.

Ett intensivare arbete med internationalisering, högskolesamverkan och forskningsinsatser på olika nivåer och med varierade aktörskonstellationer avser att ytterligare bidraga till den positiva utveckling kommunen och dess näringsliv nu genomgår.

Projektet skall bidraga till att förebereda regionen för fler transnationella insatser i perioden efter nuvarande Mål 2-period.

Aktiviteter

 • Utveckla nodverksamheten, så att samarbete och utväxlingen av kontakten med våra två närmaste högskolor förbättras både ur näringslivets, högskolans och kommunens perspektiv
 • Förstärka internationaliseringsinformationen och rådgivningen
 • Öka kunskaperna om EU och internationaliseringen hos allmänhet, näringsliv, myndigheter och organisationer vilket stärker den lokala utvecklingen
 • Utveckla deltagande i nätverk med utblick
 • Inventera och informera om pågående internationella kontakter
 • Förbättra metodiken i lokalt utvecklingsarbete med EU-stöd och olika former av partnerskap
 • Starta fler samverkansprojekt som har transnationella kontaktnät
 • Skapa större samordning mellan utvecklingsinsatser som pågår i näringslivet, föreningslivet, högskolan och i kommunen
 • Lägga grunden för det fortsatta internationella arbetet inom kommunen och dess näringsliv
 • Initiativ till samverkan mellan utlandspraktik/studier - lokalt företag

Mål

 • Förstärkta internationella och regionala kontakter i vårt lokala näringsliv
 • Inventering av externa kontakter i det lokala näringslivet
 • Bättre samverkan mellan högskolor och näring
 • Fler exportavtal (5 avtal)
 • Utvecklat vänortsarbete innefattande att aktivt utbyte av näringslivet (2 orter)
 • En modell för lokalt arbete med externa kontakter
 • Fler transnationella samverkansprojekt där kommunens småföretag deltar (3 avtal)

Information och spridning

Genom projektets centrala roll för informations och rådgivningsverksamhet blir resultatspridningen riktad emot ett större antal intressenter inom och utanför kommunen. Projektets olika aktiviteter ska också synliggöras på kommunens hemsida. Informationen sprids även genom de internationella kontaktnät som upparbetats. Samverkan med andra projekt, såsom Utveckling Nordanstig är en självklarhet. Mäss- och konferensdeltagande syftar till att med bred representation informera om projektet, likväl som att skapa kontakter för vidare samarbete.

Uppföljning och utvärdering

Projektutvärdering sker löpande och i enlighet med den projektperiod som fastställts. Uppföljning sker via studentkontakter, genom den naturliga koppling projektet har till högskolorna i området.
Forskningen skall följa projektet under processen.

Koppling till andra projekt och processer

Internationaliseringen spänner över de flesta projekt och kommer att ha en samlande funktion och roll för projekten. Projektet har ett uttalat syfte att förebereda regionen för fler transnationella insatser i perioden efter 2006.

Kommunen kommer via projektet utreda underlag för utökade och förnyade vänortssamarbeten. Nordanstigs kommun har möjlighet att genom Town Twinning-insatser förbättra sitt samarbete via konkreta utbyten.

Insatserna i projektet skall efter projektperioden integreras i den befintliga verksamheten, såsom den formats av framför allt En dörr in-verksamheten.

Lotta Brånby/projektledare

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner