Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

Restaurering av kustmynnande vattendrag i Nordanstigs kommun

Under två respektive fyra år har två större fiskevårdsprojekt bedrivits i kommunen genom finansiering från Europeiska fiskerifonden och Havsmiljöanslaget. Projekten avslutades vid årsskiftet 2014-2015.

Projekten omfattar de tre största outbyggda kustmynnande vattendragen i Nordanstigs kommun; Dyrån, Haddängsån och Edsmyrån. Alla tre vattendragen har vandrande bestånd av bland annat öring, flodnejonöga och ål. Vattendragen var påtagligt påverkade av rensningar och hade få intakta strömvattenbiotoper. Det har i sin tur påtagligt försämrat förutsättningarna för vattendragens fauna och i synnerhet de kustlevande vandrande fiskbestånden i regionen.

Syfte - att återskapa strömvattenbiotoper

Syftet med projektet har varit att återskapa strömvattenbiotoper och lek- och uppväxtområden för fisk. Genom utplacering av block, stenar och död ved har man återskapat miljöer som främjar den biologiska mångfalden. Håligheter och liknande skapar livsmiljöer för en mängd vattenlevande organismer.

Biotopåterställningen av vattendragen har bland annat bidragit till en ökad variation i bredd, vattendjup, vattenhastighet och förbättrad syresättning av bottenmiljön.

Både maskinellt och manuellt restaureringsarbete

Restaureringsarbetet har utförts både maskinellt och manuellt och förväntas få stor långsiktig betydelse för de vandrande kustlevande fiskbestånden i regionen och faunan i vattendragen. Sammantaget har projekten bidragit till att restaurera vattenbiotopen på en sträcka av 10,2 km i de tre vattendragen, motsvarande en areal av 60 000 m2.

Dyrån under arbetet med biotopåterställningen. Foto: Johan Andreasson.

Lekbottnar för öring har restaurerats manuellt med Hartijokkimetoden och sammanlagt har 250 lekplatser/områden med en yta av 1-10 m2 anlagts i de tre vattendragen. I Edsmyrån har fria vandringsvägar för fisk skapats genom att en dammrest öppnats upp och ett omlöp anlagts vid en gammal kulturdamm.

Omlöp förbi gammal kulturdamm i Edsmyrån. Foto: Johan Andreasson.

Öringtätheten har ökat med 300-600% i Dyrån

För att i framtiden kunna utvärdera åtgärderna i projekten, har flera elprovfiskelokaler upprättats. Uppföljande elfisken kort tid efter utförda åtgärder visar på god effekt av restaureringsarbetet. Exempelvis har öringtätheten på lokaler i Dyrån och Haddängsån ökat med 300-600 procent!

De goda resultaten medför att kommunen med tillförsikt ser fram emot att följa utvecklingen av fiskbestånden i vattendragen.

För mer information kontakta

Johan Andreasson, projektledare 0650-195 34 eller 073-020 08 31

Uppdaterad: 2015-02-19

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner