Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Idéer - Framtidens vård och omsorg

Idéer från Tematräff 24 mars

* Äldreboenden som är mer anpassade utifrån min mentala status, det vill säga mentalt friska bor med andra friska.
Motivering
De som inte är dementa blir nog sämre om de bara har dementa som de bor med.

* Gratis hjälpmedel för att kunna känna större frihet att sköta mig själv i mitt eget boende.
Motivering
För att ekonomiskt känna mig trygg.

* "Skuta" eller färja från skutbryggan.
Motivering
Billigt boende för flera som tycker om havet.

* Se till att valfriheten i så väl boende som omsorgsform blir verklig. Idag är det andra som avgör om du är sjuk nog att bo på servicehus.
Motivering
När du måste välja allt från telefonbolag till vem som ska distribuera din el borde valet av bostadsform också vara självklart.

* Egna bilar för utflykter (servicehusen).
Motivering
Besöka affärer, restauranger, sevärdheter mm.

* När en person flyttar in på ett omvårdnadsboende ska hyreskontrakt göras i ett första och ett andrahands kontrakt. Detta för att möjliggöra att få avdelningar där dom som har utbyte av andra kan bo ihop.
Motivering
Att de mer pigga och rediga pensionärerna ska bibehålla sin fysik och sitt intellekt.

* Skilj inte äkta makar åt även om vårdbehovet hos båda inte är lika stort. Det får inte bli så att ena maken bor på Sörgården och den andre maken i pensionärslägenhet i Hassela.
Motivering
Det är inte människovänligt att skilja gamla människor åt om de inte själva vill.

* Bättre matsedlar, urval.

* Trygghetsboende för personer som ej är dementa men som behöver känna trygghet dygnet runt. Att själv avgöra när jag vill flytta till detta trygghets - serviceboende.
Motivering
Att känna större frihet.

* Trygghetsboende, mellanform av boende. Nära till service - få hjälp av personal när man behöver det - kunna bo kvar hela livet.

* Titta och lär av Danmark. Respekt för de äldre. Tillgång till fysiska aktiviteter. Håller hjärnan och kroppen igång.

* Att man får ha djur på rummet. Att man får bo med sin make/maka. Särskilt boende för senildementa. Badhus - aktivitetshus - gym. Rehablitering. Större möjlighet att välja själv.
Motivering
För en trevligare och bättre ålderdom.

* Att i framtiden bygga typ "gårdshus", flera mindre byggnader nära varandra där yngre och äldre människor med olika behov och olika handikapp kan bo i närheten av varandra utan att bo "ihop".
Motivering
Vi har "bara" traditionella gruppbostäder. Detta passar inte alla.

* Från en närkommunboende (Sundsvall). Äldreboende där den personliga intregriteten är i första hand. Att kunna göra vad man vill på ålderns höst.
Motivering
Livet är så kort. Man ska kunna njuta av det med sång, dans och en öl ibland, även på hemmet.

* Attitydsändring. Flytta boenden till stimulerande miljöer. Blandboende make/maka kan bo ihop eller nära trots handikapp, sjukdom, åldersrelaterat.
Motivering
Behålla det liv man vill ha så länge som möjligt.

* Bättre placering på våra boenden med utsikt över till exempel vatten.
Motivering
Vår tillgång i Nordanstig är naturen.

* Att man alltid får välja sitt boende oavsett ålder. Att man kan välja trygghetsboende även om man inte är i behov av så mycket hjälp.
Motivering
Att inte ens ha valmöjlighet över vart man vill bo är inte acceptabelt.

* Att man får sina behov och önskemål beviljade. Att man till exempel får duscha när man vill, att man får komma ut när man vill etc.
Motivering
Människor ska bedömas individuellt och inte efter givna förutsättningar.

* Att öppna möjligheter för privata alternativ/fler utförare. Om man kan anlita någon för snöskottning - vedbärning - gå ut med hunden - städning ökar möjligheterna att bo kvar i hemmet om man vill.

* Se till att intregrera och inte isolera äldre. Till exempel mer samlingsmöjligheter för allmänheten i omvårdnad/trygghetsboenden. Varför inte en ungdomsgård inom samma väggar?

* Fler olika varianter på boenden. Flexibelt utifrån behov. Ha möjlighet att söka till dessa och få beviljat boende även om man inte uppfyller vissa kriterier, ingen åldersgräns.
Motivering
Ökad valfrihet, att välja boende och när man vill bo.

* Vackra utemiljöer kopplade till vård och omsorgsplatser. Parker med vatten, grönska, stenar osv. Ev odlingsmöjligheter för de relativt pigga som kan.
Motivering
En värdig och stimulerande ålderdom el sjukdomstid.

* Vuxna och ungdomar som går ut och går med människor inom vård och omsorg. Till exempel på helger eller lov.
Motivering
Alla behöver frisk luft och det är kul att se naturen. Man blir piggare och gladare när man får vara ute och prata.

* Förebyggande enkla åtgärder för att förebygga demens. Solljus dagligen, D - vitamin spårämnen, försiktighet vid miljöombyte mm.
Motivering
Kostnadseffektivt.

* Möjlighet till kvalitativt boende tillsammans med make/maka även när ena parten blir sjuk.
Motivering
Trygghet.

* Postitivt tänkande ger ett friskare liv. Genom att ha många olika aktivitetesmöjlighter för de äldre så möjliggör man friskare äldre vilket gör att man kan bo kvar hemma längre.
Motivering
Aktiviteter som man kan börja så smått med när man fortfarande är kvar i arbetslivet. Man måste känna att man har något att se fram emot även när man inte är kvar i arbetslivet. Små aktiviteter kan vara stora för den boende.

* Ett "Lotteboende" (Köpenhamn).

* Sveriges bästa seniorboende ska finnas i Nordanstig.
Motivering
Lockar till inflyttning till kommunen. Gäller alla åldrar och skapar jobb.

* Låt kärleken blomma
Motivering
Gynnar kropp och själ.

* Att få flytta in till ett "trygghetsboende" som är lite flexibelt, där man kan få utökad service utifrån ens ökade behov.
Motivering
Tror att jag skulle hålla mig friskare längre om jag får hjälp och sevice tidigare.

* Jag tror att det är viktigt att kunna erbjuda boende för par. Möjlighet att kunna fortsätta sitt liv med möjlighet till de aktiviteter var och en vill. (Livsstil).
Motivering
Kunna välja när och hur man vill ha sitt boende skapar frihet och kvalitet.

* Mina individuella önskemål kan genomföras i högre grad än idag.
Motivering
I alla skeden av livet vill vi kunna påverka våra egna liv och med vilket innehåll vi vill fylla det.

* Andra insatser inom hemtjänsten. Inte bara städ, tvätt och omvårdnad. Mer intresseriktat.
Motivering
Det är mina intressen som ger livskvalite.

* Att man ska kunna erbjuda alternativa behandlingar där man är mer inriktad på att bota orsaken istället för att bota symptom på sjukdomar. Kunna erbjuda olika typer av massage, avslappning även SPA till reducerat pris. Taktilstimulering mm.

* Det behövs ett urval av sysselsättning inne på servicehusen. Inte den gamla formen av terapi med tillverkning av jultomtar i midsommarveckan. Läsecirklar, samtalsgrupper, minnesträning, utflykter mm.
Motivering
Daglig verksamhet förgyller livet när du kan välja själv i vilken omfattning du vill delta.

* När man flyttar in på ett boende. En pubkväll någon gång i månaden med levande musik och att man har möjlighet att köpa ett glas vin eller en öl och även ta en dans.
Motivering
För välbefinnandet och för att få en samhörighet med andra som man kanske är van vid.

* Mindre enheter hopbyggd med en bra uteträdgård och SPA - avdelning. Alla ska kunna aktiveras både inne och ute.
Motivering
Alla har ett stort behov av att aktiveras. Idag kan vi inte tillgodose.

* Nordanstigskommun bygger mindre enheter på äldreboende. Gemensamhetsutrymmen, ex kök, trädgård, SPA! Ett aktivt äldreboende utan BINGO! eller andaktsstunder!
Motivering
För att få ett mer personligt boende där individen är i centrum och dennes behov bejakas. Individen skall själv välja!

* Att par (makar) får bo tillsammans även om bara en är i behov av omsorgsboende.

* Ett handikappanpassat boende för de som har ett lindrigt funktionshinder och kan bo i egen lägenhet men behöver stöd och hjälp nattetid.
Motivering
Eget boende snabbare.

* Nuet

* Dagligverksamhet i Jättendalsskolan för HO.
Motivering
Gymnastiksal, dusch, snickeri etc.

* Uppsökande verksamhet till alla from tex 70 års ålder. Behöver jag hjälp eller vill jag bo någon annanstans. Återkommande besök varje år.

* Äldre eller handikappboenden är samlokaliserade med barnomsorg.
Motivering
Mer liv och rörelse för ÄO - HO boende. Ökar förståelsen över generationsgränser och mellan funktionshindrade och andra.

* Trygghet är en viktig bit. Man ska känna att man inte tappar sitt värde för att man blir äldre. Det ska finnas aktiviteter som höjer livskvaliten. Personalen ska ha tid för en pratstund. För att personalen ska orka med att ge en god omvårdnad ska även personalen erbjudas massage, SPA mm till ett reducerat pris.

* Blanda inte dementa och de som är klara i knoppen, helt förkastligt!
Motivering
Både personal och de boende mår dåligt. Vet av erfarenhet då jag haft alla mina anhöriga på olika äldreboenden i kommunen.

* Utveckla stöd och hjälp för olika sjukdomstillstånd.
Motivering
Snabb vård, förbättrad livskvalite.

* Jag själv avgör vilken hjälp jag behöver och vill ha, framförallt vad gäller personlig omvårdnad.
Motivering
Väldigt, väldigt få ber om och vill ha mer hjälp med personlig omvårdnad än vad de verkligen behöver.

* Utbyggnad av den kommunala äldreomsorgen både i servicehusform och hemservice (inte bara utbärning av mat)
Motivering
Jag vill känna trygghet.

* Jag vill ta hand om personalen. Det kommer att bli mycket utmattning, utbrändhet inom personalen. Skulle vilja jobba inom stressmedicin. Försöka vara steget före. Jag tror att vi kommer att ta emot mer sjuka patienter till Bållebo. Multisjuka. Kommer att behövas mycket kvalificerad personal.

* Valfrihet, välja vem man vill ha som hjälper sig. Hur mycket hjälp man vill ha, välja var man ska bo mm.
Motivering
Framtidens äldre kommer att ställa högre krav som vi måste tillgodose.

* Boende med "sinnestema", ex trädgård, miljötänkande få sin egen matjord, solcellsenergi, vindkraftverksel i Strömsbruk.

* Hemsjukvård för äldre.
Motivering
Ger trygghet och jobb.

* Olika inriktningar på boenden, till exempel trygghetsboende, seniorboende 55 +.
Motivering
Man kanske är ensam och otrygg men inte i så stort behov  av hjälp.

* Seniorboende -+55, trygghetsboende med gemensam samlingslokal. Trygghetslarm hemtjänsten. Bemannat av personal vissa dagar. Vård och omsorgsboende. Små enheter med välutbildad personal (sjuksköterskor och geriatriker).

* Ökad tillgänglighet för hörselskadade i offentliga lokaler. Köp en mobil hörselslinga.

* Verka för lättnader i regelverket som gör att vi kan närma oss ex. Danmark och konceptet "Lotte" framförallt.
Motivering
Stela regler idag. Mer resurser ger mer frihet.

* Ett trygghetsboende i kommunen med möjlighet att söka boende i vilken ålder jag vill. Olika serviceinrättningar i boendet ex. restaurang, frisör, gymanstik etc.
Motivering
Ökad frihet.

* Demensboende utan kontrakt på rummen med specialutbildad personal.
Motivering
De dementa blir ju under tiden sämre - sängliggande- byte av avd. Det är "grymt" för de dementa + "friska" att blandas under samma avd. Inget värde för någon.

* Små demensboenden och gruppboende för psykiskt sjuka med välutbildad personal inom demens och psyk. Även de psykiska ska känna sig trygga.
Motivering
De finns inga bra boenden idag, ingen som lyssnar av politikerna. Det måste finnas små boenden för att de dementa ska känna trygghet.

* Drömstället jag vill bo på när jag inte klarar mig själv är Katrinebergsgården. En stimulerande upplevelsemiljö. Inga hemska korridorer och ensamvistelse på mitt rum.
Motivering
Mina sinnen behöver stimulans även som gammal. Jag vill bo i en hemlik miljö med inte allt för många människor. Viktigt med utemiljön / blommor och blader och en och annan spader. Ingen religiös musik utan jazz och mycket dans. Vin till maten då och då! Jag vill ha min katt med mig.

* Teatergrupp för äldre.
Motivering
Skapar glädje och jobb.

* Seniorboende med gemensamma matmöjligheter och andra aktiviteter. I övrigt ska man kunna bo själv och någorlunda uppdelat per kön.
Motivering
Behovet finns idag och kommer att öka över tid.

* Skapa framtidens seniorboende. 2020 skall Nordanstig vara Sveriges mest attraktiva boendekommun för 65+.
Motivering
Behovet och möjligheterna i vår kommun har stora möjligheter att bli detta med rätt infrastruktursatsning.

* Kollektivt boende med "egen" service och hemtjänst.
Motivering
Ge valmöjligheter.

* Mera brudar på rummet.
Motivering
Människan i centrum.

* Nordanstig ska bli känd som kommunen med mycket aktivt seniorboende. Ex aktivitet, golf, fiske, kultur, hästar. körer mm.
Motivering
Lockar till inflyttning och skapar arbetstillfällen.

* Ökad konkurrans. Privatisering / kvalite. Service i centrum.
Motivering
Allt för individens bästa.

* Nordanstig med Världens bästa äldreboende. Vattennära boende, bra kommunikationer, närhet till det mesta.
Motivering
Individen i centrum.

* Många små hus kopplade till en gemensam lokal med personal.

* Kan inte tänka mig ett liv utan min vedeldade bastu, föreslår därför att man skall kunna erbjudas en värmande bastu även om man som äldre hamnar på ett äldreboende. Det finns vad jag vet inte i nuläget.
Motivering
Värmer både kropp och själ.

* Hälsocentralen till Harmånger, finns ytor. Friare ytor i Bergsjö. Satsa på rehabilitering och mobilisering. Låt personalen på äldreboenden jobba en period / år.
Motivering
För att vidareutbilda sig och få kontinuerlig uppfräschning av sitt kunnande.

* Hemtjänst bara behovsbedömt när vi inte förstår vårt eget bästa. Annars efter vad vi själva anser oss behöva. För mig är det kanske viktigast att blommor, fötter och silverbestick blir omskötta. Få hjälp och sällskap av personalen i deras bilar för besök i butiker och till min hembygd om jag saknar intresserade anhöriga. Flyttar in i seniorboende, med egna lägenheter. I hyran ingår ett visst antal middagar = jag blir ej isolerad. I matsalen får vi dricka medtaget vin mm, dukning och klädsel är viktigt.
Det ska finnas bridgerum, bibliotek, gym, spa, vävstuga och film. Jag stiger upp och lägger mig när jag vill. Får komma ut när jag vill. Äter det jag vill ha. Får komma ut till butiker och vänner någongång med hjälp av bil som tillhör servicehuset. Fler med i RK:s väntjänst som kan sätta guldkant på tillvaron!

* Bli Sveriges bästa kommun på att ta hand om äldre. Satsa på äldreomsorgen. Seniorboende i våra tomma hyresrätter gärna nära våra särskilda boende, Sörgården, Bergesta, Björkbacken och Hagängsgården. Utveckla servicen och marknadsför till äldre som har rötter i Nordanstigskommun, men flyttat till andra delar av landet. Vi har fin natur, säker boendemiljö och är bra på att ta hand om våra äldre.
Motivering
Äldre har en stadig inkomst, stort behov av vård och vi är bra på detta i kommunen. Då skapas arbetstillfällen och de unga kan få arbeten och behöver inte flytta.

Nordanstigs kommun publicerar inte material som står i strid med svensk lag t.ex.

  • Uppmaning till brott
  • Hets mot folkgrupp
  • Barnpornografi
  • Olaga våldsskildring
  • Upphovsskyddat material utan tillstånd

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skicka meddelande till

Idékort
Här kan du skicka in förslag och idéer

Prenumerera
på ny information från Vision 2020

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner