Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2014-03-31

Kommunfullmäktige (KF) har haft sammanträde måndagen den 31 mars 2014

På sammanträdet ikväll beslutade fullmäktige bland annat om höjd avgift för matlåda och godkände årsredovisningar från våra kommunala bolag. Fullmäktige fick också information om aktuella verksamheter inom skolan.

- Ärende 1

Upprop, val av justerare/rösträknare

Efter uppropet utsågs Gun Forsell-Spång och Jan-Ola Hall

- Ärende 2
Allmänhetens frågestund

Idag hade vi inte någon fråga från allmänheten.

- Ärende 3

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna kan här ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

På förra sammanträdet ställde Jan-Ola Hall en fråga angående hyrespolicy hos Nordanstigs Bostäder. Katarina Bylin som är ordförande i Nordanstig bostäder svarade på frågan idag.

Jan-Ola Hall ställde även en fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson, om hur långt en motion kommit, om intagningsstopp på särskilda boendet i Hassela.

Stig Eng ställde sedan en fråga till Katarina Bylin, ordförande i Nordanstigs Bostäder, om problematiken i Grönviken, Mellanfjärden.

Om du vill höra svaren kan du lyssna på fullmäktiges webbsändning här


- Ärende 4

Information om skolan

Rektor Eva Klang, Bergsjö skola, informerade om aktuella verksamheter inom skolan. Du kan lyssna på informationen i efterhand här, via vår webbsändning


- Ärende 5-10

Fullmäktige godkände årsredovisningar

Följande åresedovisningar godkändes av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen har tidigare tagit ställning till redovisningarna; bland annat om bolaget har bedrivit verksamhet som varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet.

 • Nordanstigs Vatten AB - med ett nollresultat
 • MittSverige Vatten AB - med ett nollresultat
 • Nordanstigs Bostäder AB - med ett positivt resultat på 2 688 kronor
 • Nordanstigs Fjärrvärme AB - med ett positivt resultat på 1 325 kronor
 • Nordanstigs fastighets AB - med ett positivt resultat på 40 497 kronor
 • Fiberstaden AB - med ett positivt resultat på 119 261 kronor 

- Ärende 11

Nordanstigs Vatten AB får behålla checkkredit för 2014

Fullmäktige beslutade att Nordanstigs Vatten AB får behålla checkkrediten på 10,0 miljoner kronor inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.

- Ärende 12

Borgen för Nordanstgs Vatten AB

Fullmäktige beslutade att ingå borgen för Nordanstigs Vatten AB, för lån upp till högst 57 000 tusen kronor. Tidigare borgensbeslut upphävs.

- Ärende 13

Nordanstigs Vatten får förlusttäckningsbidrag

Fullmäktige beslutade om ett bidrag på 2,5 miljoner kronor för att täcka förluster i Nordanstigs Vatten AB.

- Ärende 14

-Överföring från 2013 till 2014 års investeringsbudget 

Fullmäktige beslutade att överföra 3 71 tusen kronor från 2013 års investeringar till 2014 års investeringsbudget.

- Ärende 15

kommunen säljer del av fastigheten Harmångers Prästgård 1:10

Fullmäktige beslutade att sälja del av fastigheten Harmånger Prästgård till nuvarande arrendator. Priset är 50 kronor per kvadratmeter, totalt 25 000 kronor.

- Ärende 16

Beslut om nytt pris på måltidsabonnemang

Fullomäktige beslutade att alla matlådor ska kosta 50 kronor och innehålla både mat och dryck. Priset gäller från 1 maj 2014 för både för lunch- och middagslåda, och för biståndsbedömd matdistribution. 

- Ärende 17

Styrelsen för Nordanstigs Vatten AB utökas till fem personer

Fullmäktige beslutade att utöka styrelsen för Nordanstigs Vatten AB till fem ledamöter istället för tre. Ändringen gäller från bolagsstämman 2014 och de tre sittande ledamöterna är kvar till bolagsstämman 2014.

- Ärende 18

Ingen ändring av sophämtningsavgift efter motion

Fullmäktige avslog en motion om differentierad sophämtningsavgift, eftersom avgiften redan är differentierad med bland annat olika storlekar på soptunnorna.

- Ärende 19-24

Avsägelse och nyval av ledamöter och ersättare

 • Fullmäktige godkände Sven-Åke Erikssons (C) avsägelse och valde istället Carina Olsson som ledamot i kommunstyrelsen. Som ersättare för Carina Olsson valdes Yvonne Kardell. Sven-Åke sitter kvar till bolagsstämman, som ledamot i Nordanstig Vatten AB:s styrelse och i MittSverige Vatten AB:s styrelse. För ny ledamot i fullmäktige begärs en ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.
 • Fullmäktige godkände Anne-Lie Åkerlunds (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen, istället valdes Tor Tolander.
 • Fullmäktige godkände Kajsa Gladhs (M) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen, istället valdes Håkan Larsson.
 • Fullmäktige godkände Mona Mikaelsson-Törnbloms (FP) avsägelse. Som ersättare i kommunstyrelsen valdes Tina Torstensson. För ny ledamot i fullmäktige begärs en ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.
 • Fullmäktige godkände Bengt-Ola Olssons (S) avsägelse. Som ledamot och vice ordförande i byggnadsnämnden valdes Gun Forsell-Spång.
 • Fullmäktige valde Invor Selén som ersätttare i Stiftelsen Ersk-Matsgården, istället för Hans Betulander som tidigare avsagt sig sitt uppdrag.

- Ärende 25

Redovisning av inlämnade motioner

En motion hade inkommit, vilken nu kommer att tas till kommunstyrelsen för behandling.


Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga kan till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Politik

Uppdaterad: 2014-04-28

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner