Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 22 oktober 2018

2014-04-28

Kommunfullmäktige (KF) har haft sammanträde måndagen den 28 april 2014

På sammanträdet ikväll godkände fullmäktige kommunens årsredovisning för 2013 och rapporter från Fiberstaden, Nordanstigs bostäder och Nordanstigs Fjärrvärme. Man beslutade även om lokala trafikföreskrifter och om en informationssäkerhetspolicy.

- Ärende 1

Upprop, val av justerare/rösträknare

Efter uppropet utsågs Dick Lindkvist och Aina Lööf till justerare.

- Ärende 2
Allmänhetens frågestund

Idag hade vi inte någon fråga från allmänheten.

- Ärende 3

Ledamöternas frågestund

En fråga som ställdes förra sammanträdet till Nordanstigs Bostäder, om subventionerade hyror, svarade vd Birger Tellin på i ärende 5. Åke Bertils fick en fråga från Carina Olsson om subventionerade matpriser. Och Aina Lööf frågade om de bidrag vi får från Migrationsverket, svar på den fick vi sedan i ärende 7.

Om du vill höra svaren kan du lyssna på fullmäktiges webbsändning här

- Ärende 4

Redovisning Fiberstaden AB

Fullmäktige godkände den rapport om verksamheten som vd Bia Larsson och styrelsens ordförande Björn Eriksson redovisade. Fullmäktigeledamöterna ställde även frågor som Bia och Björn svarade på.

- Ärende 5

Nordanstigs Bostäder AB

Fullmäktige godkände den rapport om verksamheten som vd Birger Tellin redovisade. Birger svarade även på frågor om verksamheten.

- Ärende 6

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Vd Stig Eng redovisade verksamheten tillsammans med Birger Tellin

- Ärende 7

Årsredovisningen för  Nordanstigs kommun 2013 godkändes

Kommunen visar ett positivt resultat på 18,1 miljoner kronor och koncernen 21,1 miljoner kr. Kommunstyrelsen har bett förvaltningen om en rapport om sjukfrånvaron, att  ett miljöbokslut ska utarbetas, och att lägga till friskvård för anställda i budgeten.

Fullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen.

Du kan läsa årsredovisningen i en förenklad version i Nordanstigarn som kommer till alla hushåll i slutet av maj.

Här kan du läsa kommunens tidigare årsredovisningar

- Ärende 8

Beslut att överta ansvaret för lokala trafikföreskrifter

Fullmäktige beslutade att kommunen ska överta ansvaret från Länsstyrelsen för de lokala trafikföreskrifterna, genom införande av tätbebyggt område i Hassela, Bergsjö och Gnarp. Kommunen övertar ansvaret från 1 maj 2014.

- Ärende 9

Fullmäktige godkände informationssäkerhetspolicy

En informationssäkerhetspolicyn, som tagits fram gemensamt av de flesta kommunerna i regionen, godkändes.

Fullmäktige gav också direktiv till kommunens bolag, stiftelser och föreningar att de vid sina bolags-, stiftelse- och föreningsstämmor ska besluta om att följa policyn.

- Ärende 10

Redovisning av ej inlämnade motioner

fullmäktige godkände den redovisning av motioner som tidigare kommit in och som nu förebereds, men ännu inte är färdiga att tas upp för beslut.

- Ärende 11

Val av styrelse till Nordanstigs Vatten AB

Styrelsen utökas till fem ledamöter från bolagsstämman, vilket fullmäktige tidigare har beslutat om. De fem ledamöterna som valdes av fullmäktigeär

Dick Lindkvist, ordförande
Carina Olsson, vice ordförande
Erik Sundberg
Jan Westermark
Sten-Olof Kardell

- Ärende 12-13

Avsägelse och nyval av ledamöter och ersättare

  • Fullmäktige har tidigare godkänt Sven-Åke Erikssons (C) avsägelse och valde nu Dick Lindkvist som ledamot i MittSverige Vatten AB:s styrelse.
  • Fullmäktige godkände Anders Blanks (S) avsägelse som ledamot i byggnadsnämnden. Istället valdes

- Ärende 14

Delgivning av beslut om överklagande

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att avvisa överklagandet i ett ärende, gällande detaljplan för fastigheterna Ås 1:20 och Gnarps Masugn 1:39, Klasudden, Sörfjärden. Se Fullmäktiges beslut § 80/2013-12-16.

- Ärende 15

Redovisning av inlämnade motioner

En motion hade inkommit, vilken nu kommer att tas till kommunstyrelsen för behandling.


Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Politik

Uppdaterad: 2014-04-29

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner