Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2014-06-02

Från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde
måndagen den 2 juni 2014

Ikväll fick vi ett positivt beslut om kommunalförbundet i Hälsinglands utbildningsförbund, mål och budgetram för 2015 antogs och fullmäktige beslutade även om nya regler för skolskjuts; om väntetider och avstånd. Fullmäktige diskuterade, och beslutade även om en hel del andra ärenden..

- Ärende 1

Upprop, val av justerare/rösträknare

Efter uppropet utsågs Kjell Bergström och Per-Ola Wadin till justerare. Protokollet justeras den 11 juni.

- Ärende 2
Allmänhetens frågestund

Idag fick fullmäktige svara på frågor om fiberanslutningar från Nordanstigs Byafiber, Olle Englund. Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson svarade.

 • Vad har fullmäktige för inställning till byanätets initiativ?
 • Vad har kommunen gett Fiberstaden för uppdrag?
 • Vilka villkor har Fiberstaden för att nyttja kommunens fibernät

Här kan du lyssna på svaren i fullmäktiges webbsändning
(publiceras efter den 2 juni)

- Ärende 3

Ledamöternas frågestund

Stig Eng ställde en fråga om hur dagsläget är för husen i Grönviken. Katarina Byhlin som är ordförande i Nordanstigs bostäder svarade.

Här kan du lyssna på svaren i fullmäktiges webbsändning 
(publiceras efter den 2 juni)

Idag fanns inga frågor från ledamöterna

- Ärende 4

Beslut om Kommunalförbundet i Hälsinglands utbildningsförbund

Fullmäktige beslutade att Nordanstig bildar ett kommunalförbund gemensamt med Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun och Söderhamns kommun.

Fullmäktige i alla fyra kommuner måste ta samma beslut för att ett kommunalförbund ska kunna bildas.

Övergången till utbildningsförbundet sker i januari 2015. Den första utbildningen i förbundet beräknas bli gymnasieutbildning läsåret 2016/2017.

Eftersom elevkullarna minskar i alla kommuner behöver det säkerställas att eleverna kommer att få en utbildning med kvalitet där kompetenser från alla fyra kommunerna tas tillvara.

Här kan du lyssna på projektledare Marie Nordmarks information och svar på frågor, och de frågor som ledamöterna ställde,under ärendet.länk till annan webbplats 
(publiceras efter den 2 juni)

Läs mer om ett gemensamt utbildningsförbund i Hälsingland

- Ärende 5

Fullmäktigs mål 2015 och kommunstyrelsens budgetram 2015  

 • Fullmäktige beslutade om budgetram för 2015 till 435 162 tusen kronor
 • Fastställde det finansiella målet till minst 2% årligen, för resultat av skatter och generella statsbidrag.
 • Investeringsbudgeten fastställdes till 20 miljoner kronor per år 2015-2018
 • Fullmäktige beslutade inte enligt det förslag som kommunstyrelsen lagt om att beräkna budgeten utifrån en skattesäkning under tre år.
 • Beslut om fullmäktigemål 2015. Under 2015-2018:

1. Barn och unga
- utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.

2. Näringsliv och arbetsmarknad
- förutsättningarna för näringslivet ska utvecklas och förbättras i kommunen

3. Trygg medborgare
- tryggheten bland kommunens invånare ska öka.

4. Boendemiljö och kommunikationer
- utveckla miljöer för attraktivt boende.

5. Miljö och hälsa
- ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun succesivt förbättras.

- Ärende 6
Nya regler för avstånd och väntetid för skolskjuts, för elever i förskoleklass till och med år 9

Fullmäktige beslutade om nya regler för skolskjuts;

 • Väntetiden mellan skoltid och skolskjuts ska inte överstiga 60 minuter totalt per dag.
 • Väntetid för anslutningsbuss ska inte överstiga 20 minuter.
 • Avstånd för att få skolskjuts ska överstiga:

2 km för elever upp till år 3
3 km för elever i år 4-6
4 km för elever i år 7-9, vilket tidigare var 3 km.

- Ärende 7

Årsredovisning 2013 godkändes för Inköp Gävleborg

Inköp Gävleborg redovisar ett negativt resultat med 776,9 tusen kronor och fullmäktige godkände årsredovisningen.

- Ärende 8

Årsredovisning 2013 godkändes för Nordanstigs Ekoteknik KB  

Bolagets visar ett nollresultat för 2013 och fullmäktige godkände årsredovisningen.

- Ärende 9

Årsredovisning 2013 godkändes för kommunstyrelsens fonder

Fullmäktige beslutade att godkänna årsredovisning som upprättats för fondernas verksamheter. Nordanstigs kommuns donationsfonder är;

 • Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond
 • Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond
 • Per Olof Schönströms minnesfond

- Ärende 10
Nordanstigs Vatten AB får lån för utredningar kring VA-verksamhet i Sörfjärden

Fullmäktige beslutade att utöka ett tidigare, räntefritt, lån med ytterligare
2 miljoner kronor, för att finansiera uppdrag för VA-utbyggnad i Sörfjärden.
Här kan du läsa om VA-område Sörfjärden

- Ärende 11

Detaljplan för Gnarpsbaden, Sörfjärden antogs

Fullmäktige beslutade om detaljplan för festplatsen Gnarpsbaden.

Syftet är att skapa förutsättningar för en omvandling av området till kolonilotter eller bostadsbebyggelse.

Förslaget har varit utställt för samråd. Och beslutet ikväll gäller endast områdete festplatsen, inte den södra delen av området, vilken var med i första planförslaget.

- Ärende 12

Beslut att sälja mark i Mellanfjärden

Fullmäktige beslutade att sälja 800 kvadratmeter av fastigheten Mellanfjärden 14:25, för 64 000 kronor. En detaljplan har utarbetats och beskostats av köparen. Marken avstyckas som egen tomt.

- Ärende 13

Positivt beslut för motion om utbytardagar mellan kommunens tjänstemän och politiker

I motionen föreslås att tjänstemän inom närlingslivsområdet regelbundet ska besöka det privata näringslivet och att näringslivet får möjlighet att följa en arbetsdag med tjänstemän och politiker.

Syftet är att öka kommunikationen och förståelsen för varandras behov och beslut.

- Ärende 14

Fullmäktige positiv till sommarlovsentreprenörer

I en motion föreslås att erbjuda konceptet ”sommarlovs-entreprenörer” till gymnasieungdomar som ett alternativ till de kommunala feriearbetena.

Förslaget återremiterades för att utredas mer.

- Ärende 15

Motion om stödsparande för lokal utveckling återrmiterades

Fullmäktige beslutade att avslå motionen men att återrmitera ärendet för att utreda ytterligare.

- Ärende 16

Motion om att häva inflyttningsstoppet på Björkbacken avslogs

Fullmäktige avslog motionen eftersom både inre och yttre förbättringsåtgärder är planerade.

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Vilka är ledamöterna i fullmäktige?

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Politik

Uppdaterad: 2014-06-02

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner