Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2014-08-29

Från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde
måndagen den 1 september  2014

Kvällens sammanträde hölls på Kulturstjärnan i Gnarp och fullmäktige  beslutade bland annat att ingå gemensamt utbildningsförbund i Hälsingland kring vuxenutbildning. Fullmäktige antog även resepolicy och miljöbokslut för 2013 och godkände fullmäktigeberedningarnas redovisningar.

Landskaprsbild från gnarp, mÅker med bsamhället och Bersberget i bakgrunden

Gnarp med Bersberget i bakgrunden.

- Ärende 1

Upprop, val av justerare och rösträknare

Efter uppropet utsågs Börje Lindblom och Boerje Bohlin till justerare. Protokollet justeras onsdagen den 3 september.

- Ärende 2
Allmänhetens frågestund

Idag fick fullmäktige svara på frågor från en medborgare om hur de politiskt fastställda önskemålen beträffande skolresultaten följs upp.
Här kan du lyssna på svaren i fullmäktiges webbsändning

- Ärende 3

Ledamöternas frågestund

Stig Eng ställde en fråga om budgetarbetet, som ordföranden i omsorgsutskottet Åke Bertils svarade på.
Här kan du lyssna på svaren i fullmäktiges webbsändning 

- Ärende 4

Interpellation om kommunalt vårdnadsbidrag

Maria Karström (KD) har lämnat in en interpellation om kommunalt vårdnadsbidrag. Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson svarade på frågor som handlade om budget, information och ansvar för vårdnadsbidraget. Här kan du lyssna på svaren i fullmäktiges webbsändning

- Ärende 5

Fllmäktige godkände förslag om arvoden, partistöd och politisk organisaiton

Fullmäktigeberedningen för demokrati har sett över arvoden för förtroendevalda, partistödet och den politiska organisationen. Förslaget godkändes och kommer att beredas i kommunstyrelsen för att sedan tas upp till beslut i fullmäktige.

Medlemmarna i beredningen valdes av fullmäktige den 24 februari 2014 och uppdraget är att arbeta med utveckling av den kommunala demokratin.

- Ärende 6
Fullmäktigeberedningen för vision och utveckling redovisade

Beredningen har i förväg skickat ut ett dokument till fullmäktige om vad den kommit fram till inom sitt område, för en kommande översiktsplan. Fullmäktige godkände redovisningen som nu kommer att kompletteras för att sedan tas upp i kommunstyrelsen och sedan på nytt i fullmäktige för beslut.

Medlemmarna i beredningen valdes av fullmäktige den 24 februari 2014 och uppdraget är att arbeta med vår översiktsplan ; att ta fram idéer och visionstankar för utveckling inom området infrastruktur (samhällsstruktur med transport, bebyggelse med mer).

- Ärende 7

bildandet av Hälsinglands utbildningsförbund
- Nordanstig kommer att ingå med vuxenutbildningen

- vi ska ta fram ett samverkansavtal för gymnasieskolan

Beslut bland annat om att vi ska ingå med vuxenutbildningen i förbundet och att vi ingår med gymnasieskolan om vi kan teckna ett samverkansavtal med Hudiksvall.

Fullmäktige beslutade i juni att vi ska ingå i Hälsinglands utbildningsförbund, men vissa förutsättningar har ändrats eftersom Hudiksvalls kommun ännu inte har beslutat att delta. Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig är positiva till bildandet.
Här kan du läsa om Utbildningsförbundet

- Ärende 8

Kostnader för serviceboende enligt LSS måste tas inom budgetram

Bristen på serviceboenden enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) gör att ett nytt boende öppnar i Hassela. Kostnaderna för bland annat personal, inventarier och hyra, beslutades tas inom kommunstyrelsens budgetram.

- Ärende 9

Fullmäktige antog gemensamma riktlinjer för riskbruk, missbruk- och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län

Beslutades att anta de gemensamma riktlinjer som de 10 kommunerna i länet tillsammans kommit fram till i sitt samarbete med Landstinget.

- Ärende 10
Kommunstyrelsen får utökad budget för underhåll av kommunens fastigheter

Ett antal fastigheter i kommunens regi är i behov av åtgärder efter anmärkningar från Miljökontoret, arbetsmiljöproblem och tidigare bristande fastighetsunderhåll.  fullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsens budget med 1 miljon kronor för akuta åtgärder av fastigheter, framst vattenskada i Ilsbo skola, åtgärder på Villervallans förskola och Sjöboden i Stocka.

- Ärende 11

Miljöbokslut är nu antaget för 2013

En hel del miljörelaterade åtgärder har utförts efter behov, men i egentlig mening har inget strategiskt miljöarbete utförts.

I samband med kommunens årsredovisning fick verksamheten i uppdrag att utarbeta ett särskilt miljöbokslut för 2013. Fullmäktige antog miljöbokslutet.

- Ärende 12

Beslutes om en mötes- och resepolicy att gälla för Nordanstigs kommun och kommunens helägda bolag

I samverkan med Regionala Mobilitetskontoret och andra kommuner i Gävleborg har riktlinjer för möten och resor tagits fram. I Nordanstig klarar vi oss inte utan bil eftersom vi har relativt dålig kommunikationer. Det mest ekonomiska och bästa för miljön är dock att inte resa alls.

- Ärende 13

Fullmäktige godkände årsredovisningen 2013
för Region Gävleborg


- Ärende 14

Fullmäktige antog årsredovisningen 2013
för Stiftelsen Ersk-Matsgården


- Ärende 15

Fullmäktige är positiv till motion om klimatbudget

Fullmäktige beslutade att tankarna i motionen ska tas upp i det kommande budgetarbetet. I motionen föreslås att kommunen ska utreda och införa en kommunal klimatbudget, med bokslut baserat på de klimatpolitiska målen och de regionala och lokala miljömålen.

- Ärende 16

Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Fullmäktige godkände den kvartalsrapport 1/2014 som ska till Inspektionen för vård och omsorg.

Mötet avslutades med information om inkomna motioner

Ikväll hade en motion kommit in; om bussförbindelse bland annat till Sörfjärden-Norrfjärden sommartid.

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Vilka är ledamöterna i fullmäktige?

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Interpellation

En öppen fråga från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. En interpellation besvaras av den politiker som ärendet berör. Debatten eller dialogen förs mellan den som har ställt frågan och den som ska svara på  den. I en motion däremot kan där alla ledamöter delta i debatten.

Motion

Ett förslag som lämnas från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och lämna motionssvar.

Politik

Uppdaterad: 2014-09-03

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner