Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2014-09-26

Från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde
måndagen den 29 september  2014

Kvällens sammanträde hölls på Kulturhuset Bergsjögården och det var det sista sammanträdet med den här mandatperiodens fullmäktige. Fullmäktige beslutade bland annat om politisk organisation, arvoden och pensioner för politiker. Tog ställning för att Nordanstigs vatten kan upphandla vindkraft och beslutade om ny färdtjänsttaxa - samma som i övriga länet.

- Ärende 1

Upprop, val av justerare och rösträknare

Efter uppropet utsågs Katarina Bylin och Charlotte Klötz som justerare.

- Ärende 2
Allmänhetens frågestund

Ikväll fanns det inte någon fråga från allmänheten.

- Ärende 3

Ledamöternas frågestund

Jan-Ola Hall ställde en fråga om utbildning för nya förtroendevalda, som Stig Eng, vice ordförande i kommunstyrelsen, svarade på.

Här kan du lyssna på svaren i fullmäktiges webbsändning 

- Ärende 4

Delårsbokslut 30 juni 2014 godkändes

Fullmäktige godkände delårsbokslutet som ekonomikontoret sammanställt och som har behandlats i de tre utskotten; omsorgsutskottet, utbildningsutskottet och ledningsutskottet.

- Ärende 5

Beslut om ny politisk organisation inför kommande mandatperiod

Fullmäktige beslutade att

  • kommunstyrelsen behåller sina 13 ledamöter och 26 ersättare
  • vi ska ha endast ett kommunalråd, på 100%
  • införa ett uppdrag som oppositionsföreträdare.

Fullmäktigeberedningen för demokrati har haft i uppdrag att se över den politiska organisationen, och ärendet har varit uppe i kommunstyrelsen.

- Ärende 6

Beslut om arvode för förtroendevalda

Fullmäktige beslutade bland annat om följande ändringar för arvoden, för helår och räknat på en riksdagsmans månadslön;

  • för ordförande i kommunstyrelsen - 8,4 delar
  • vice ordförande i kommunstyrelsen - 0,6 delar
  • ordförande i myndighetsutskottet - 2,76 delar
  • ordförande i övriga utskott under kommunstyrelsen - 0,6 delar
  • oppositionsföreträdaren - 0,6 delar
  • ordförande i revisionen - 0,44 delar

Fullmäktigeberedningen för demokrati har haft i uppdrag att se över de politiska arvodena, och ärendet har varit uppe i kommunstyrelsen.

- Ärende 7

Beslut om höjt partistöd i kommunen 

Fullmäktige beslutade att anta regler om partistöd gällande från och med verksamhetsåret 2015, och att fastställa partistödet till 14000 kronor per år och parti plus 8000 kronor för varje mandat partiet har i fullmäktige.

Fullmäktigeberedningen för demokrati har haft i uppdrag att se över partistödet, och ärendet har varit uppe i kommunstyrelsen.

- Ärende 8

Beslut om bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Fullmäktige beslutade om helt nya bestämmelser enligt en ny modell från Sveriges kommuner och landsting. De nya bestämmelserna ska underlätta för förtroendevalda att förena arbetsliv och politiska uppdrag.

- Ärende 9

Fullmäktige om regionkommunen Gävleborg 

Fullmäktige tog ikväll ställning för hur Regionförbundet Gävleborg ska avvecklas. Alla kommuner som idag är medlemmar i Regionförbundet måste ta samma beslut.

Från och med 1 januari 2015 bildas istället regionkommunen Gävleborg vars fullmäktige (regionfullmäktige) då kommer att vara det fullmäktige vi valt i landstingsvalet den 14 september.

- Ärende 10

Fullmäktige är positiv till en upphandling av vindkraft för Nordanstig Vatten AB

Fullmäkitige tog ställning i en fråga där Nordanstigs Vatten AB tänker sig att upphandla vindkraftverk. Egenproducerad el skulle i stort kunna täcka behovet för egna anläggningar inom Nordanstigs Vatten AB.

- Ärende 11

Fullmäktige beslutade om borgen för Föreningen Hasselagården

Kommunen ingår kommunal borgen om max 604 000 kronor för Föreningen Hasselagården vid köp av Hasselagården.

- Ärende 12

Beslut att sälja del Varpsandsområdet till Visionsbolaget 8677

Fullmäktige beslutade att sälja 30 hektar i del av fastigheten Gnarps-Berge 12:1, skifte 21, i Sörfjärden  till Visionsbolaget 8677 för 1,7 miljoner kronor.

- Ärende 13

Beslut om ny färdtjänsttaxa från 2015-01-01

Fullmäktige beslutade att anta nya gemensamma taxor, samma för hela länet, med nuvarande zonindelning, enligt förslag från länets samrådsgrupp för färdtjänst och sjukresor. Beslutet gäller under förutsättning att även övriga kommuner i länet antar samma förslag.

Zon  - Vuxen/Barn- och ungdom

1  - 45 kr/25 kr
2  - 55 kr/30 kr
3  - 70 kr/35 kr
4  - 85 kr/45 kr
5  - 105 kr/55 kr
6  - 120 kr/60 kr
7  - 135 kr/70 kr
8  - 150 kr/75 kr
9  - 165 kr/85 kr
10 - 200 kr/100 kr

Vuxen -Gäller från och med den dag man fyller 20 år.
Barn och ungdom -Gäller till den dag man fyller 20 år.

Ledsagare - utan kostnad.
Medresenär - färdtjänsttaxa för vuxen.
Extra chaufförsservice - 15 kr/enkelresa.
Arbetsresor - 30-dagarskort/årskort för vuxen i den allmänna kollektivtrafiken.
Resor i övriga kommuner i Gävleborgs län - besökskommunens taxa
Resor i kommun utanför Gävleborgs län- 50% av taxameterpriset.

- Ärende 14

Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Fullmäktige godkände den kvartalsrapport 2/2014 som ska till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

- Ärende 15

Redovisning av beslut i överklagade ärenden

Fullmäktige fick information om beslut i ärenden som överklagats gällande;

Tillstånd för vindkraftpark i Jättendal, Motion om ändring av det tematiskia tillägget för vindkraft och Ansökan om tillstånd för vindkraft på Månberget i Jättendal.

Information om besluten se ärendelistan i kallelsen för kvällens sammanträde.

Mötet avslutades med information om Gode män.

Carin Valldin i Överförmyndarnämnden avslutade med information om Gode män. Lysna gärna på webbsändningen så får du den informationen!
Läs mer om Gode män


Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Vilka är ledamöterna i fullmäktige?

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Interpellation

En öppen fråga från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. En interpellation besvaras av den politiker som ärendet berör. Debatten eller dialogen förs mellan den som har ställt frågan och den som ska svara på  den. I en motion däremot kan där alla ledamöter delta i debatten.

Motion

Ett förslag som lämnas från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och lämna motionssvar.

Politik

Uppdaterad: 2014-09-29

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner