Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 24 oktober 2018

2014-11-03

Från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde
måndagen den 3 november  2014

Kvällens sammanträde var det första med nya fullmäktige och det hölls på Kulturhuset Bergsjögården. Ikväll valde fullmäktige bland annat ordförande och vice ordföranden för kommunfullmäktige, beslutade om en sänkt skatt med 10 öre per skattekrona för 2015 och antog riktlinjer för serveringstillstånd.

Sammanträdet öppnas

Stig Eng öppnade kvällens sammanträde med nya fullmäktige, som valdes 14 september 2014. Stig är ålderman i församlingen och har varit med längst i fullmäktige och öppnade därför kvällens sammanträde.

- Ärende 1

Upprop, val av justerare och rösträknare

Efter uppropet av ledamöterna utsågs Anders Blank (S) och Solveig Wiberg (SD) som justerare. Protokollet justeras den 6 november.

Nya ledamöterna i fullmäktige

- Ärende 2
Val av fullmäktiges presidium

För mandatperioden 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018 valde fullmäktige Stig Jonsson (S) till ordförande, Pernilla Kardell (C) till förste vice ordförande och Britt Sjöberg (S) till andre vice ordförande.

Britt Sjöberg, Pernilla Kardell, Stig Jonsson och kommunsekreterare Eva Engström

- Ärende 3

Allmänhetens frågestund

Det hade inte kommit in någon fråga från allmänheten till kvällens sammanträde.

Du kan läsa om allmänhetens frågestund längst ner på sidan.

- Ärende 4

Ledamöternas frågestund

Jan-Ola Hall (SD) ställde en fråga om extra lärarresurser. Boerje Bohlin (S) som är ordförande i utbildningsutskottet återkommer med svar nästa sammanträde.

Här kan du lyssna på svaren i fullmäktiges webbsändning 

- Ärende 5

Fullmäktige beslutade om 10 öre lägre skatt för 2015 än 2014

Skattesatsen blir 22:51 per skattekrona 2015. Vilket är 10 öre lägre än året innan, 2014.

- Ärende 6

Fullmäktige beslutade om riktlinjer för serveringstillstånd

Fullmäktige beslutade att anta det de riktlinjer som var framtagna för serveringstillstånd, vilket krävs för att få sälja alkoholhaltiga drycker i samband med servering.

Alla kommuner ska ha egna riktlinjer enligt Alkohollagen 2010:1622.

- Ärende 7

Fullmäktige valde ledamöter och ersättare i valberedningsnämnden

Följande nio ledamöter och nio ersättare valdes till valberedningsnämnden för mandatperioden, från 15 oktober 2014 till 14 oktober 2018.

Nämnden föreslår val av ledmöter och ersättare till kommunstyrelsen, utskott och nämnder, vilka fullmäktige sedan beslutar om.

Alla partier i fullmäktige har rätt till en plats.

Ledamöter som valdes:

Åke Bertils (S), Anders Blank (S), Aina Lööv (SD), Stig Eng (C), Kjell Bergström (FP), Helena Andersson (M), Tina Torstensson (FP), Maria Karlström (KD) och Petra Modée (V).

Till ersättare valdes Kerstin Lindström (S), Monica Olsson (S), Jan-Ola Hall (SD), Pernilla Kardell (C), Sarah Faxby-Bjerner (MP), Margareta Fredholm (M), Lisbet Lagerborg (FP), Patric Jonsson (KD) och Ulrika Jonsäll (V).

- Ärende 8

Redovisning motioner som inte är avslutade

Fullmäktige fick information om vilka motioner som kommit in tidigare och som inte är avslutade. Redovisningen görs två gånger varje år.

- Ärende 9

Beslut om sammanträdesdagar för 2015

Kommunstyrelsen 2015

8 januari
12 februari
19 mars
16 april  
21 maj
11 juni
20 augusti
17 september
22 oktober
19 november
17 december

Kommunstyrelsens presidium (ordförande och vice ordförande) fick i uppdrag att göra en planering för kommunstyrelsens verksamhetsår 2015.

Fullmäktige 2015

26 januari
2 mars
4 maj
8 juni
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Fullmäktige beslutade att sammanträdena ska annonseras i Hudiksvalls Tidning. Och fullmäktiges presidium (ordförande och vice ordföranden) fick i uppdrag att göra en planering för fullmäktiges verksamhetsår 2015.

- Ärende 10

Inkomna motioner

  • Om tätortsplan för Bergsjö och Gnarp
    Föreslås en översyn av fastigheter för att åtgärda situationen för bostäder och affärslokaler, aktivitetsytor och skolutrymmen.  Inlämnad av Per-Ola Wadin (FP), Tor Tolander (M) och Sarah Faxby-Bjerner (MP)
  • Om återställande av skattesats
    Förslag om att sänka skatten med 25 öre, till samma som den var före kommunens omorganisation 2012. Inlämnad av Tor Tolander (M) och Per-Ola Wadin (FP).

Mötet avslutades av kommunfullmäktiges ordförande. 

Stig Jonsson avslutade med att samla alla nya ledamöter och ersättare till en kort information.

Kommunfullmäktige webbsänds så du kan titta på det i direktsändning eller efter mötet. Här kan du se fullmäktige i efterhand

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Vilka är ledamöterna i fullmäktige?

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Interpellation

En öppen fråga från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. En interpellation besvaras av den politiker som ärendet berör. Debatten eller dialogen förs mellan den som har ställt frågan och den som ska svara på  den. I en motion däremot kan där alla ledamöter delta i debatten.

Motion

Ett förslag som lämnas från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och lämna motionssvar.

Presidium

Ordförande och den eller de som är vice ordförande är presidiet. I fullmäktige har vi en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. I kommunstyrelsen har vi en ordförande och en vice ordförande.

Ledamöter

I fullmäktige har vi 31 ledamöter och 22 ersättare. Det är Länsstyrelsen som räknar fram vem som väljs till fullmäktige efter våra allmäna val. I kommunstyrelsen har vi 13 ledamöter och 26 ersättare. De väljs av fullmäktige.

Mer information

Uppdaterad: 2014-11-03

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner