Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2015-10-05

Kort från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde måndagen den 5 oktober 2015

På kvällens sammanträde diskuterade fullmäktige bland annat kommunens delårsbokslut och valde revisorer till stipendier och fonder.

Fullmäktige höll i kväll sammanträdet i Bergsjö, på Kulturhuset Bergsjögården.

Bergsjögården

- Ärende 1

Upprop, val av justerare och rösträknare

Efter uppropet av ledamöterna utsågs Per-Åke Kardell (C) och Tina Torstensson (FP) till justerare. Protokollet justeras på kommunkontoret fredagen den 9 oktober kl 15.

- Ärende 2

Allmänhetens frågestund - två frågor från en hasselabo idag

 1. Hur lång väntetid är acceptabel fram till biståndsbedömning, när man anmält intresse för en säboplats?
 2. Hur lång väntetid är acceptabel, när du har blivit beviljad en plats på säbo. Ditt svar ska innebära att du accepterar den väntetiden även om det gäller Din mor.

  Åke Bertils (S) svarade, med komplettering av Stig Eng (C), Tor Tolander (M) och Per-Ola Wadin (FP)

- Ärende 3

Ledamöternas frågestund

 • Tor Tolander (M) ställde frågor till Stig Eng (C) om val som genomförs utan noggrant förarbete.
 • Petra Modée (V) frågade Åke Bertils (S) om kommunens flyktingmottagande och förfrågningen från Migrationsverket om tillfälliga boenden och om föreningslivet kommer att involveras. Även Stig Eng (C) svarade.
 • Petra Modée (V) frågade sedan Stig Eng (C) om budgetprocessen fungerar optimalt och om en eventuell förändring.

- Ärende 4
Det här ärendet ställdes in.

- Ärende 5

Delårsbokslut 30 juni 2015 Nordanstigs kommun

Ekonomikontoret hade sammanställt delårsbokslut för koncernen och en helårsprognos. Brjörn Hylenius berättade och sedan var ordet fritt och många fullmäktigeledamöter gick upp i talarstolen.

Budgeterat resultat 10 320 tusen kr (tkr)
Prognos, beräknat resultat på 1 740 tkr
Avvikelser mot budget:
Kommunen totalt -8 580 tkr
Kommunledningskontoret 5 513 tkr
Stab 830 tkr
Utbildning -1 039 tkr
Vård & omsorg -6 878 tkr
Social omsorg 4 525 tkr
(Gymnasium & vuxenutbildning 0 tkr)

Delårsrapporten i papper.

 - Ärende 6

Årsredovisningen 2014 godkändes för Stiftelsen Ersk-Matsgården

Stiftelsen visar ett positivt resultat med 57 500 kronor.

- Ärende 7
Val av ny ersättare i byggnadsnämnden

Erik Sundberg (S) valdes som ersättare i byggnadsnämnden efter Kerstin Lindström (S) som har avsagt sig sina politiska uppdrag. 

- Ärende 8

Val av ny ledamot i Norrhälsinge Miljö- och räddningsnämnd

Ola Tolin (MP) valdes som ledamot efter Sarah Faxby-Bjerner (MP) som har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i nämnden.

- Ärende 9 - 25

Val av revisorer

Sverker Söderström och Åsa Lööf valdes till revisorer i följande stiftelser och fonder:

 • Stiftelsen Nordanstigs stipendiefond
 • Stiftelsen August Nordins barnbeklädnadsfond
 • Stiftelsen Bröderna Bergs donationsfond
 • Stiftelsen Anna och Olof Erikssons minnesfond
 • Stiftelsen Olof Erikssons minnesfond
 • Stiftelsen Emma Frelins donationsfond
 • Stiftelsen Haglunds minnesfond
 • Stiftelsen Hassela beklädnads- och sjukhjälpsfond
 • Stiftelsen Axel Hennings fond
 • Stiftelsen Augusta Leufvéns donationsfond
 • Stiftelsen Jon Erik Nilssons beklädnadsfond
 • Stiftelsen Kyrkoherden A Nordlanders donationsfond
 • Stiftelsen Carl Nordins fond för reumatiskt sjuka
 • Stiftelsen Othilia och Wilhelm Lekströms fond
 • Stiftelsen Aida Jungbecks fond

Sammanträdet avslutades

Information om motioner som kommit in under kvällen:

 • (S) om boendekoordinator
 • (M) om VA Sörfjärden
 • (M) om grundsyn på annan pedagogisk verkssamhet
 • (M) om ny budget och redovisningsprincip
 • (M) om mobiltelfonpolicy för skolan
 • (M) om aktivitetsyta för eleverna i Bergsjö
 • (M) om tillvägagångssätt vid nomineringar till politiska tillsättningar

Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för utredning.

Stig Jonsson avslutade sedan kvällens sammanträde.

Du kan följa fullmäktiges sammanträden online

Datorsladdar

Vi sänder våra fullmäktigesammanträden på webben.

Vi webbsänder

Vi sänder fullmäktige på webben och du kan både titta på direktsändningen och i efterhand.

 • Se sändningen

Helahälsingland chattar

Du kan följa Carole Tärnudd från helahalsingland.se som chattar

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Vilka är ledamöterna i fullmäktige?

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Vi publicerar sändningarna så snart vi kan efter sammanträdet, det kan dröja ett par dagar.

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Interpellation

En öppen fråga från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. En interpellation besvaras av den politiker som ärendet berör. Debatten eller dialogen förs mellan den som har ställt frågan och den som ska svara på  den. I en motion däremot kan där alla ledamöter delta i debatten.

Motion

Ett förslag som lämnas från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och lämna motionssvar.

Presidium

Ordförande och den eller de som är vice ordförande är presidiet. I fullmäktige har vi en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. I kommunstyrelsen har vi en ordförande och en vice ordförande.

Ledamöter

I fullmäktige har vi 31 ledamöter och 22 ersättare. Det är Länsstyrelsen som räknar fram vem som väljs till fullmäktige efter våra allmäna val. I kommunstyrelsen har vi 13 ledamöter och 26 ersättare. De väljs av fullmäktige.

Förkortningar

ÄO= Äldeomsorg
OF= Omsorg om personer med funktionsnedsättning
LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
SoL = Socialtjänslagen
IVO= Inspektionen för vård och omsorg

Mer information

Uppdaterad: 2015-10-05

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner