Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 19 oktober 2018

2016-04-07

Nordanstig inleder diskussioner om
fri väg för laxfiskar

I Harmångersån genom Strömsbruk trängs lax och öring i stora antal. Idag hindras fiskens vandring uppåt av flera kraftverk och dammar, bland annat i Strömsbruk och väster om Harmånger. Kommunens ambition är att öppna ån för fisken som ska kunna vandra fritt ända upp till Hassela. Sammanlagt handlar det om cirka 40 mil vattendrag med åns biflöden inräknade.

Planerna på en fri vandringsväg är i ett inledande skede där länsstyrelsen bekostat och genomfört en förstudie. Diskussioner med kraftverkens ägare har inletts för att få deras syn på öppnandet av vandringsvägar.

Harmångersån i Strömsbruk. Foto Malin Stålberg

Kommunens mål att öppna upp vandringsvägarna står i överensstämmelse med både Energimyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens uppfattning om att elproduktionen vid de små kraftverken anses försumbar och miljövinsterna med en avveckling bedöms som mycket stora.

Skapandet av fria vandringsvägar är tänkt att ske med utgångspunkt från havet och om fiskevårdsarbetet blir framgångsrikt kommer fiskvägar att skapas förbi nuvarande vandringshinder längre och längre upp i Harmångersån, inklusive dess tillflöden.

Projektet är i ett mycket tidigt skede och förutsätter att ägaren av Stocka kraftverk vill sälja sitt kraftverk till kommunen eller på egen hand förbättra möjligheterna till fiskvandring. Innan eventuella arbeten kan komma igång måste samråd hållas med alla berörda. Ytterligare utredningar ska genomföras och en tillståndsansökan lämnas till Mark- och miljödomstolen. Processen väntas ta åtminstone två till tre år, efter att ett eventuellt avtal tecknats med ägaren av Stocka kraftverk.

Den 13 april planeras ett fiskevårdsseminarium i Bergsjö med särskilt inbjudna deltagare. Seminariets syfte är att diskutera fiskevårdsfrågor generellt, men också med utgångspunkt i Nordanstigs fiskevårdsplan. Kunskapsutbyte och samtal kring finansiering av fiskevårdsarbete är andra viktiga punkter.

För mer information kontakta

Stig Eng (C), ordförande ledningsutskottet
0652-361 05

Håkan Larsson (M), ledningsutskottet
070-525 86 05

Uppdaterad: 2016-04-28

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner