Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 21 oktober 2018

2016-08-17

Granskning visar inga brister i insatser

I juni i år upptäckte Nordanstigs socialtjänst ett flertal brister i en före detta anställds handläggning av socialärenden. Missförhållandena anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, senare samma månad.

Socialtjänsten har nu avslutat sin granskning och funnit att ett 40-tal av handläggarens ärenden så långt tillbaka som 1993, haft brister i dokumenthanteringen; handlingar har inte arkiverats i personakterna.

Negligerade rutiner

I två av ärendena - ansökningar om insatser - finns frågetecken. I de fallen har insatser inte genomförts. Om det beror på att de sökande fått avslag eller på brister i dokumentationen har inte gått att klarlägga. Verksamheten kommer att följa upp dessa ärenden.

– Däremot går det att konstatera att inga brister i insatserna till enskilda har hittats, säger socialchef David Lindqvist.

Slutsatsen i granskningen är att socialsekreteraren under lång tid negligerat socialtjänstens föreskrifter och rutiner. Anteckningar från medarbetarsamtal visar att chefer påtalat att dokumentation, registrering och arkivering ska prioriteras, men det har inte skett.

Bättre egenkontroll

Dagens moderna programvaror gör att en brist som denna i dag inte ska kunna uppstå. I dag finns också ett kvalitetsledningssystem där frekvensen på egenkontrollen är mycket högre.

– Vi jobbar såklart med en målbild att detta inte ska inträffa igen, men den mänskliga faktorn går aldrig helt att freda sig ifrån, säger David Lindqvist.

Speciella omständigheter

Dokumentationen är viktig och stärker den enskildes skydd mot felaktig eller bristande myndighetsutövning. Den behövs för utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheter, men också för revisionen och för att följa hur verksamheten utvecklas gentemot nationella mål.

– Sedan jag tillträdde har vi jobbat intensivt med denna fråga, men i det här enskilda fallet har även omständigheterna varit mycket speciella. Det är svårt att i detalj redogöra för vad som har hänt. Det viktigaste här är ändå att inga brister i insatserna till enskilda hittats, säger David Lindqvist.

För mer information kontakta

David Lindqvist, socialchef

0652-361 49

Uppdaterad: 2016-08-17

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner