Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2018-03-26

Underskott och revisorskritik i bokslutet

Med kraftigt minskade intäkter för migrationen blev 2017 ett tufft år för den kommunala ekonomin. Underskottet blev 9 miljoner kronor. Tillräckligt har inte gjorts för att i tid vända utvecklingen, anser kommunrevisionen som riktar anmärkning mot hanteringen.

Revisionens kritik handlar om bristande styrning, uppföljning och intern kontroll över ekonomin under 2017. Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig omfattning verkställt beslut om besparingar, anser revisorerna, och riktar anmärkning mot kommunstyrelsen.

– Vi tar förstås till oss av den här kritiken, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson.

Bokslutet för 2017 visar ett underskott på cirka 9 miljoner kronor. En orsak till underskottet är kraftigt minskade migrationsintäkter från staten. Minskningen var drygt 35 miljoner kronor, samtidigt som stora kostnader för flyktingmottagandet funnits kvar. Omställning av mottagningsverksamheten tar tid när avtal ska omförhandlas och personal omplaceras eller sägas upp. Räknat över de två senaste åren har minskningen i migrationsintäkter varit cirka 80 miljoner kronor.

Beordrade egen granskning

Redan under förra våren visade Social omsorg tecken på underskott. Därför föreslog kommunstyrelsen att revisionen skulle genomföra en särskild granskning, eftersom det fanns en risk att underskottet skulle påverka kommunens resultat. Granskningen kom istället att genomföras med hjälp av revisionsföretaget PwC på uppdrag av kommunstyrelsen.

– Vi såg det som angeläget att tidigt få överblick över det ekonomiska läget inom Social omsorg. Därför tog vi initiativet till granskningen, säger Monica Olsson.

Social omsorg bröt trenden

Kommunen har under året arbetat intensivt med att minska kostnaderna. Av kommunens underskott på knappt två procent är inte fullt fem miljoner kronor kostnader av engångskaraktär.

Vård- och omsorgsverksamheten gjorde ett bättre resultat än delårsbokslutets prognos, och Social omsorg bröt under året trenden med stigande kostnader. Utbildningsverksamheten som under en lång rad år haft balans i sin budget, påverkades bland annat av ett återbetalningskrav till staten på 2,8 miljoner kronor efter beslut om lägre lärartäthet.

Internkontrollen bör stärkas

Övriga verksamheter visade under förra året överskott. På uppdrag av kommunstyrelsen styrde verksamheterna tidigt om för att minska kostnaderna och bidra till att minska kommunens totala underskott. Politiska satsningar hölls inne och en allmän återhållsamhet beordrades, samtidigt som kommunstyrelsen har lämnat flera uppdrag för att ta fram förslag till åtgärder under 2017.

Fler indikatorer

Kommunens revisorer bedömer också att kommunstyrelsens interna kontroll behöver förstärkas. Uppfattningen delas av kommunstyrelsen och därför påbörjades redan under förra året arbetet för att förbättra internkontrollen i verksamheter och i kommunens bolag. Uppföljningen omfattar numera fler indikatorer med påverkan på resultatet och gör att kommunstyrelsen tidigare får indikationer på kostnadsutvecklingen.

”Kontinuerligt arbete”

– Det är viktigt att vi fortsätter med det arbete som redan startats för att få ner kostnaderna och förbättra internkontrollen. Det arbetet kommer att pågå kontinuerligt, säger Monica Olsson.

Övriga nämnder har enligt kommunrevisionen i allt väsentligt bedrivit sina verksamheter ändamålsenligt och med tillräcklig internkontroll, och kommunstyrelsen föreslås trots kritiken beviljas ansvarsfrihet.

För mer information

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande

073-275 56 92

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande

070-397 63 23

Uppdaterad: 2018-03-26

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner