Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

2018-04-09

Nordanstigsborna mer nöjda med sin kommun

Tryggheten, förskolan och VA. Det är några av de områden som får höga betyg. Men förtroendet för kommunen och möjligheten att påverka behöver bli bättre, visar SCB:s senaste medborgarundersökning.

För fjärde gången har Statistiska centralbyrån genomfört en medborgarundersökning i vår kommun. Under hösten 2017 fick 800 slumpvis utvalda Nordanstigsbor i åldern 18–84 år möjlighet att tycka till om sin kommun. Av dessa besvarade 39 procent enkäten som mäter invånarnas attityder. Svarsfrekvensen är något lägre än vid den förra mätningen 2015.

– Vi ser tyvärr en trend bland de flesta medverkande kommuner. Viljan att besvara SCB:s enkät minskar år för år. Men vi måste ställa frågan, det är viktigt för oss att veta vad kommuninvånarna tycker, säger kommunchef Fredrik Pahlberg.

Mer nöjda invånare

Frågorna är indelade i tre avsnitt som ska ge svar på hur medborgarna tycker det är att bo och leva i Nordanstig, hur deras syn på kommunens verksamheter är och vilka möjligheter till inflytande som de ser.

Överlag är medborgarna i Nordanstig mer nöjda än vid förra mätningen 2015. Betygsindex för Nordanstig som en plats att bo på har stigit från 50 till 52. Även möjligheten till inflytande har förbättrats enligt undersökningen, där Nordanstig går från 29 till 31.

Den största ökningen i betygsindex finns i avsnittet om kommunens verksamheter där ökningen är åtta punkter, från 38 till 46.

– Det är glädjande att vi ser en så pass stor ökning i nöjdhet med våra verksamheter, säger Fredrik Pahlberg.

Tryggheten ligger högt

Även om betyget är klart bättre än 2015 ligger Nordanstigsbornas omdömen på många områden under rikssnittet. Sammantaget är kommuninvånarna mest nöjda med bland annat V-A, förskola och tryggheten, där betygsindex ligger avsevärt över snittet. Just trygghet följer trenden i tidigare års medborgarundersökningar.

– Tryggheten är förstås viktig, sedan är det roligt att se att grundskolan placerar sig högt och förskolan riktigt högt. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi har en del att jobba med. Jag är inte nöjd med att vi fortsätter att ligga under rikssnittet på en hel del områden.

Den senaste mätningen visar också att fler skulle rekommendera andra att bosätta sig i Nordanstig jämfört med enkäten 2015.

Prioritera bostäder och omsorg

Minst nöjda i respektive avsnitt är medborgarna med det kommersiella utbudet, gång- och cykelvägar och möjligheten att påverka, även om det senare ökat från 25 till 30.

– Vi måste höja förtroendet för kommunen och skapa fler möjligheter till påverkan. Lyckas vi med det tror jag att förtroendet ökar som en effekt, säger Fredrik Pahlberg.

Sedan 2011 har Statistiska centralbyrån vartannat år genomfört medborgarundersökningen i Nordanstig. 2009 genomfördes en medborgarenkät i kommunens regi. Syftet med undersökningarna är att skapa en bild av vad medborgarna efterfrågar och bli ett verktyg för att följa upp kommunens vision och mål.

För att hjälpa kommunerna i prioriteringarna tar SCB fram de områden som är särskilt gynnsamma att lägga kraft på. För Nordanstigs del lyfts bland annat satsningar på bostäder, fritidsmöjligheter och äldreomsorg fram. Ett ökat förtroende och möjligheter att påverka skulle också, enligt SCB, öka kommunens attraktivitet, liksom ett utökat miljöarbete.

 

För mer information

Mats Widoff, enhetschef Kvalitet och utveckling

070-610 68 50

Fredrik Pahlberg, kommunchef

0652-361 01

Uppdaterad: 2018-04-10

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner