Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 19 december 2018

Granskning av utförare av hemtjänst 2012

Hemtjänstutförarna i Nordanstig har fungerande rutiner

En undersökning av hemtjänstutförana i Nordanstigs kommun visar att både den kommunala hemtjänsten och de privata företag som kommunen har avtal med, i det stora hela har fungerande rutiner i sin verksamhet.

I socialtjänstlagen finns krav på att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

I december 2012 har en granskning gjortsför att säkerställa att hemtjänstutförarna har ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten ute i verksamheterna.

De frågor som ställdes till utförarna vid granskningen har formulerats utifrån socialstyrelsens allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt de krav kommunen ställer i förfrågningsunderlag för LOV (Lagen om valfrihet).

Resultat

Svaren visade bland annat att

  • Alla utförare har en kompetent och erfaren ledning.
  • Kompetensen bland personalen är relativt hög.
  • Man har bra rutiner för att introducera ny personal hos kunderna.
  • Säkra rutiner finns när det gäller att hantera kundens nycklar och privata medel.
  • Rutiner för avvikelsehantering finns hos alla.
  • Man har regelbundna arbetsplatsträffar.
  • Värdegrundsfrågor diskuteras på arbetsplatsträffarna.
  • Alla kunder har en kontaktman.
  • Samverkan med andra aktörer kring kunden fungerar bra.

Förbättringsområden

Granskningen visade att det finns ett behov av utveckling och förbättring när det gäller genomförandeplanerna hos några av utförarna. Alla kunder har inte en genomförandeplan och/eller de innehåller inte alla uppgifter som stadgats enligt socialstyrelsens förskrifter.

En utförare behöver förbättra rutinerna gällande ID-brickor. En behöver se över rutinerna för att ta emot synpunkter och klagomål.

Uppdaterad: 2016-04-11

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner