Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

Familjerätt

Föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende eller umgänge kan vända sig till individ- och familjeomsorgen, antingen per telefon eller besök. All sådan service är kostnadsfri.

Inom familjerätt hanteras frågor om

  • faderskap
  • vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • rådgivning och upplysning per telefon eller vid besök
  • samarbetssamtal
  • avtal om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • utredningar om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • adoptioner

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. När denna undertecknats av båda föräldrarna och godkänts av socialnämnden får barnet flera juridiska rättigheter t.ex. arvsrätt, rätt till faderns efternamn. I samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ibland kan det uppstå tveksamheter om vem som är ett barns biologiska fader. Detta måste utredas och ibland kan det vara nödvändigt med dna-undersökning via salivprov.

Vårdnads- boende- och umgängesutredningar

Om man som separerade föräldrar inte kommer överens i frågor om barnets vårdnad, boende och/eller umgänge kan man vända sig till domstol, tingsrätt som genom dom kan besluta i frågan.

På uppdrag av domstol gör individ- och familjeomsorgen utredningar gällande vårdnad, boende och/eller umgänge. Under utredningen träffar handläggaren barnet, föräldrarna och referenter för att samla material och göra en bedömning och ett förslag till domstolen. Barnets behov och intressen är i fokus och utifrån barnets ålder och mognad bedöms också barnets egen vilja.

Samarbetssamtal

När man som föräldrar separerat kan det ibland vara svårt att komma överens om vårdnaden om barnet, vem barnet ska bo hos och hur umgänget med den andra föräldern ska planeras och hur samarbetet runt barnet ska se ut.

Samarbetssamtal kan vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Syftet är att sätta barnet i fokus, att hjälpa föräldrarna att komma överens om barnets förhållande och underlätta samarbetet mellan föräldrarna. Ofta är det en fördel att pröva samarbetssamtal som ett alternativ till en process i domstol. Samtalen dokumenteras inte och ingen registrering sker. De kan avbrytas av någon av parterna närhelst de vill. Antalet samtal kommer man överens om med handläggaren.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

För föräldrar som är överens finns möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. Avtalen är lika giltiga som en dom i en domstol. Avtalen upprättas av handläggare. Avtalet ska också godkännas av handläggare, som så långt det är möjligt försäkrar sig om att avtalet ser till barnets bästa.

Adoptioner

Har man frågor om adoption kan man vända sig till individ- och familjeomsorgen för inledande information. Efter den första informationen erbjuds man delta i gruppsamtal där man tillsammans med andra får diskutera frågor som rör utländska adoptioner.

Om man bestämmer sig för att ansöka om att få adoptera söker man medgivande hos individ- och familjeomsorgen. En handläggare gör då en utredning av de sökandes lämplighet där man samtalar med de sökande och referenter. Utredningen och ett förslag till beslut lämnas till Omsorgs- och lärandenämnden som beslutar om medgivande kan lämnas. Utredningen ligger också till grund för beslut i utlandet när utlandsmyndighet ska välja barn till föräldrar.

Uppdaterad: 2018-01-26

Sidansvarig: Kristina Berglund, socialchef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Socialsekreterare

Marianne Smed

Skicka meddelande till

Socialsekreterare

Kajsa Persson

Skicka meddelande till

Telefontid
Måndag-Fredag
klockan 08.30-09.30

0652-362 31 reception
0652-360 00 växel

Fax
0652-361 50

Besöksadress

Kommunkontoret
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner