Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 17 december 2018

Kunduppföljning personlig assistans 2013

Omsorgs- och lärandenämnden beslutade på sitt sammanträde 2012-10-17 i §144 att ordet kund ska användas istället för brukare från 2013-01-01.

Uppföljning av personlig assistans

Uppföljningen omfattar de kunder som har Nordansitgs kommun som anordnare av sin assistans och Kompis Assistans som utförare, genom ett avtal som tecknats mellan kommunen och assistansföretaget.

Eftersom kommunen är ytterst ansvarig för att garantera en bra kvalitet på den hjälp som ges innebär det ett ansvar att följa upp assistansen. Kunderna ska årligen ges möjlighet att lämna sina synpunkter på verksamheten.

Syftet med uppföljningen är att få en uppfattning om hur kunderna ser på det stöd och den service de använder sig av.

Uppföljningen ger viktig information och vägledning för kommunstyrelsens målstyrningsarbete och de politiska besluten. Med utgångspunkt från resultaten i den generella uppföljningen kan nämnden även göra riktad uppföljning.

Resultatet av uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen samt presenteras på kommunens hemsida.

Bakgrund

I december 2009 tog kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun beslutet att den personliga assistans som kommunen utförde skulle läggas ut på privat utförare. Övertagandet av assistansen från kommunen till privat utförare skulle ske vid en verksamhetsövergång.

Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev att anta Kompis Utveckling AB som utförare av den kommunala personliga assistensen enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och LSS.

Övertagandet skedde den 1 februari 2011.

Målgrupp

Den uppföljning som gjorts har riktat sig till de kunder som valt kommunen som assistansanordnare och därmed fått det privata företaget Kompis Assistans som utförare av sin personliga assistans. I dagsläget är det tre kunder som valt kommunen som anordnare. Två kunder har assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och en kund har assistans enligt LSS. (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Metod

Med utgångspunkt i förfrågningsunderlag 2010-08-31, gällande lagstiftning samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (2011:9) har ett antal frågor ställts till kunden.

Frågeställningarna har utgått från följande

  • Genomförande
  • Inflytande och självbestämmande
  • Trygghet
  • Gott bemötande
  • Rekrytering och personal
  • Tillgänglighet
  • Övergripande nöjdhet med assistansen

Resultat

I nedanstående sammanställning redovisas resultatet av uppföljningen

Genomförande

Kunderna uppger att de får assistans på alla beviljade timmar. De får den hjälp de är beviljade utförd. Hjälpen utförs som man vill ha den och med god kvalitet.

Inflytande och självbestämmande

Kunderna har upprättade ovh reviderade genomförandeplaner. Kunderna har varit delaktiga i hur insatserna praktiskt ska genomföras.

Rekrytering och personal

Kunderna har inflytande över vilka assistenter som ska anställas. Utföraren tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.

Trygghet

Kunderna vet vart de ska vända sig när det gäller frågor om deras assistans.

Man vågar framföra synpunkter till ansvariga för assistansen. Verksamheten bygger på öppenhet och respekt.

Kunderna är informerade om hur man rapporterar fel och brister i verksamheten.

Tillgänglighet

Kunderna kan nå någon ansvarig för assistansen under veckans alla dagar.

Bemötande

När det gäller bemötandet från assistenter och arbetsledning säger kunderna att det är nöjda. De får ett bra bemötande.

Övergripande nöjdhet

De kunder som använder Kompis Assistans idag är nöjda med den assistans de får. Allt fungerar bra. Man har inga synpunkter på något som borde vara annorlunda.

Det bästa med den assistans man har är enligt en av kunderna att det är ”kända och trygga människor man har att göra med”.

Bakgrund och fakta om kundundersökningen 2013

Nordanstigs kommun lade ut personlig assistans på privat utförare 2010. Övertagandet skedde vid en verksamhetsövergång i februari 2011.

Den kvalitetsuppföljning vi har gjort 2013 är den andra sedan Nordanstigs kommun lade ut personlig assistans på privat utförare. Vi kommer att göra liknande uppföljningar varje år för att se att utföraren håller god kvalitet på assistansen.

Det är Margareta Sjögren som är ansvarig för att följa upp kvaliteten inom personlig assistans.

  • Undersökningen riktade sig till de i Nordanstigs kommun som har valt kommunen som anordnare och i och med det fått Kompis Assistans som utförare.
  • Syftet med undersökningen är att ta reda på hur kunderna ser på sin assistans, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Frågorna har ställts utifrån förfrågningsunderlag, gällande lagstiftning samt vad socialstyrelsen tycker är viktigt.

Allt fler kommuner använder andra utförare än kommunen

Allt fler kommuner lägger ut sin assistans på entreprenad. År 2012 var det 13 kommuner i Sverige som upphandlat personlig assistans. En av dem var Västerås där assistansen gick över från kommunal till privat regi.  När kunderna där i dag får frågan hur det fungerar svarar de att det fungerar lika bra eller bättre än vad den gjorde tidigare.

Uppdaterad: 2018-08-09

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner